Team

Amit Bansal Image

Amit Bansal

Chief Architect Officer
Prashant Maheshwari Image

Prashant Maheshwari

Senior Full Stack Developer
Karamjit Verma Image

Karamjit Verma

Full Stack Developer
Nisha Chauhan Image

Nisha Chauhan

Marketing Manager

Spritual Board

prashant maheshwari Image

prashant maheshwari

Spiritual Board
image.png